top of page

Algemene voorwaarden

definities

Be Kind Giftbox, gevestigd te Antwerpen onder KvK-nummer BE0631789605.

Klant: degene met wie Be Kind Giftbox een overeenkomst heeft gesloten.

Feesten: Be Kind Giftbox en klant samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten,
en leveringen van diensten of producten door of namens Be Kind Giftbox.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen
dus op papier.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk uit en
voorwaarden van de opdrachtgever of van derden.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van Be Kind Giftbox zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk vermeld
anders.

Een aanbieding of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaarding
termijn is vermeld in de aanbieding of offerte.

Indien de opdrachtgever een aanbieding of offerte niet binnen de daarvoor geldende termijn aanvaardt, wordt de aanbieding of offerte
offerte vervalt.

Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen uitdrukkelijk
dit op papier afgesproken.

Aanvaarding

Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever bindt Be Kind Giftbox pas nadat de opdrachtgever dit heeft bevestigd
papier of elektronisch.

Prijzen

Alle prijzen die Be Kind Giftbox hanteert zijn in euro's, exclusief BTW en eventuele andere kosten zoals:
administratiekosten en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen
anders.

Be Kind Giftbox kan te allen tijde alle voor haar producten gehanteerde prijzen wijzigen.

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen van producten, die Be Kind Giftbox niet kon
bij het doen van het aanbod of het sluiten van de overeenkomst voorzien, aanleiding kunnen geven tot
tot prijsverhogingen.

Betalingen en betalingstermijn

De klant dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Be Kind Giftbox te betalen, tenzij de
partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of een andere betalingstermijn is vermeld op
de factuur.

Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als strikte betalingstermijnen. Dit betekent dat als de cliënt heeft:
het overeengekomen bedrag niet voor het einde van de betalingstermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim,
zonder dat Be Kind Giftbox de klant in gebreke hoeft te stellen.

Be Kind Giftbox behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling.

Gevolgen van niet op tijd betalen

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Be Kind Giftbox gerechtigd de wettelijke kosten in rekening te brengen
rente van 8% per maand voor handelstransacties vanaf de dag dat de klant in
verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
vergoeding aan Be Kind Giftbox.

Indien de klant niet op tijd betaalt, kan Be Kind Giftbox haar verplichtingen opschorten totdat de klant:
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling op de
zijde van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Be Kind Giftbox op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst met Be Kind Giftbox, is hij
alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan Be Kind Giftbox te betalen.

Recht op herstel

Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is Be Kind Giftbox gerechtigd het recht op herstel in te roepen
met betrekking tot de aan de opdrachtgever geleverde onbetaalde producten.

Be Kind Giftbox beroept zich schriftelijk of elektronisch op het recht van recuperatie
communicatie.

Zodra de cliënt op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht op verhaal, is de cliënt
dient de producten waarop dit recht betrekking heeft op Be Kind Giftbox onverwijld te retourneren, tenzij de
partijen anders overeenkomen.

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van eventuele verplichtingen op te schorten
uit de overeenkomst tussen partijen.

Retentierecht

Be Kind Giftbox kan zich beroepen op haar retentierecht en in dat geval producten van de klant in haar bezit houden
bezit totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot Be Kind Giftbox heeft betaald, tenzij:
de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Het retentierecht geldt ook voor eerdere overeenkomsten waarvan de opdrachtgever nog
betalingen verschuldigd is aan Wees vriendelijk geschenkdoos.

Be Kind Giftbox is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van Be Kind Giftbox
gebruik maken van het retentierecht.

Vertrek

De klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Be Kind Giftbox te verrekenen met een vordering op Be Kind Giftbox.

Eigendomsvoorbehoud

Be Kind Giftbox blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant hieraan volledig heeft voldaan
met al zijn betalingsverplichtingen jegens Be Kind Giftbox op grond van enige overeenkomst
afgesloten met Be Kind Giftbox, inclusief vorderingen wegens wanprestatie.

Tot die tijd kan Be Kind Giftbox een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.

Voordat de eigendom op de opdrachtgever is overgegaan, mag de opdrachtgever niet verkopen, vervreemden of
de producten anderszins bezwaren.

Indien Be Kind Giftbox haar eigendomsvoorbehoud inroept, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden
en Be Kind Giftbox heeft het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

Levering vindt plaats op het door de opdrachtgever opgegeven adres.

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft Be Kind Giftbox het recht om:
haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen bedrag is betaald.

Tijd om te bezorgen

De door Be Kind Giftbox opgegeven levertijden zijn indicatief en bij overschrijding niet
de opdrachtgever recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk
op papier anders overeengekomen.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch
het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Be Kind Giftbox niet binnen 14 dagen na levering kan leveren
daartoe schriftelijk aanmanen of partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten kan plaatsvinden
op tijd plaats.

Vervoerskosten

Transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant een
nota opgesteld door de bezorger voor ontvangst van het product, bij gebreke waarvan Be Kind Giftbox
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Indien de klant zelf voor het transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele
zichtbare schade aan producten of de verpakking aan Be Kind Giftbox voorafgaand aan transport, bij gebreke waarvan
Be Kind Giftbox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Garantie

De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten die zijn veroorzaakt door ondeugdelijke
fabricage, constructie of materiaal.

De garantie geldt niet bij normale slijtage en schade als gevolg van:
ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, zoals
evenals wanneer de oorzaak van het gebrek niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp van een overeenkomst zijn
tussen partijen overdraagt aan de opdrachtgever op het moment dat zij wettelijk en/of
daadwerkelijk geleverd, onder controle komen van de opdrachtgever of van een derde die
levering van het product in opdracht van de klant.

vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Be Kind Giftbox voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de producten
en/of diensten geleverd door Be Kind Giftbox.

Klachten

De klant dient een product of dienst geleverd door Be Kind Giftbox te onderzoeken op eventuele tekortkomingen zoals:
snel mogelijk.

Indien een geleverd product of geleverde dienst niet beantwoordt aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs mocht
van de overeenkomst mag verwachten, dient de klant Be Kind Giftbox hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen,
doch in ieder geval binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkomingen.

De klant dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te verstrekken, zodat Be Kind Giftbox in staat is:
adequaat te reageren.

De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Be Kind Giftbox
gehouden tot het verrichten van andere werkzaamheden dan is overeengekomen.

Ingebrekestelling

Elke ingebrekestelling dient de klant op papier aan Be Kind Giftbox te melden.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Be Kind Giftbox ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Als Be Kind Giftbox met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is elk van hen samen en
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan Be Kind Giftbox verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Be Kind Geschenkdoos

Be Kind Giftbox is slechts aansprakelijk voor eventuele door de klant geleden schade indien en voor zover die schade
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Be Kind Giftbox aansprakelijk is voor enige schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of
verband houden met de uitvoering van een overeenkomst.

Be Kind Giftbox is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gederfde
besparingen of schade aan derden.

Vervalperiode

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Be Kind Giftbox vervalt in ieder geval na 12 maanden
na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Be Kind Giftbox toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen
verplichtingen, tenzij deze tekortkoming op grond van haar bijzondere aard geen opzegging rechtvaardigt
of kleine betekenis.

Indien de nakoming van de verplichtingen door Be Kind Giftbox niet blijvend of tijdelijk is
onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Be Kind Giftbox in verzuim is.

Be Kind Giftbox heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden indien de klant niet volledig
of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, of indien Be Kind Giftbox heeft
kennisneming van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet zal voldoen;
zijn verplichtingen.

Overmacht

Een tekortkoming van Be Kind Giftbox in de nakoming van enige verplichting jegens de klant kan niet worden
toegeschreven aan Be Kind Giftbox in een situatie die onafhankelijk is van de controle van Be Kind Giftbox, waardoor
de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of
waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Be Kind Giftbox kan worden gevergd.

De in lid 1 genoemde overmachtsituatie omvat ook – maar is niet beperkt tot
tot: een noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.);
wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden;
onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computer
virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slecht weer
arbeidsvoorwaarden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Be Kind Giftbox 1 of meerdere niet kan nakomen
verplichtingen jegens de klant, worden die verplichtingen opgeschort totdat Be Kind Giftbox hieraan kan voldoen
opnieuw.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd,
beide partijen kunnen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Be Kind Giftbox is in geval van overmacht geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als deze
voordeel geniet als gevolg van de overmachtsituatie.

Wijziging voorwaarden

Be Kind Giftbox is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Kleine wijzigingen kunnen op elk moment worden aangebracht.

Be Kind Giftbox bespreekt grote inhoudelijke wijzigingen vooraf zoveel als . met de opdrachtgever
mogelijk.

Overdracht van rechten

Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet worden overgedragen aan:
derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Be Kind Giftbox.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn,
dit laat de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die
dicht bij wat Be Kind Giftbox voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op elke overeenkomst tussen partijen is enkel het Belgisch recht van toepassing.

De Belgische rechtbank in het arrondissement waar Be Kind Giftbox is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van
eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.


Geschreven op 07/09/22

bottom of page